Διαλειτουργικότητα

η δυνατότητα διαφορετικά συστήματα να χρησιμοποιούν κοινά πρωτόκολλα επικοινωνίας, η ικανότητα ενός συστήματος να κάνει χρήση δεδομένων από μια προηγούμενη πηγή

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License