Video blogging

(Vlog, vlogging, vidblogging, Video logs) Σύντμηση των όρων video και blog. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ιστολόγιο που περιλαμβάνει και αρχεία βίντεο τα οποία πλαισιώνονται και από άλλου είδους σχετικές πληροφορίες, όπως συνδέσμους, φωτογραφίες, κείμενα, κ.λπ.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License